Skip to content

L’associació CERCLE DE SALUT és propietari dels noms de domini i pàgines d’Internet a les quals s’accedeix des del domini www.cercledesalut.cat.

CERCLE DE SALUT és una associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, CIF G66943200.

Propietat Intel·lectual

Copyright, CERCLE DE SALUT 2018. Tots els drets reservats.

El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el CERCLE DE SALUT.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del CERCLE DE SALUT.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web del CERCLE DE SALUT utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Accés dels usuaris al lloc web

Les pàgines del CERCLE DE SALUT poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines del CERCLE DE SALUT de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Limitació de la responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal crear un espai de reflexió, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.

El CERCLE DE SALUT declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació del CERCLE DE SALUT als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant el CERCLE DE SALUT tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el CERCLE DE SALUT no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

El CERCLE DE SALUT no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.

El CERCLE DE SALUT es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

El CERCLE DE SALUT no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Navegació a través del web

El CERCLE DE SALUT, entitat titular de la pàgina web www.cercledesalut.cat, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Tractament de dades de caràcter personal

En facilitar les seves dades personals en els formularis de contacte, e-mails, etc., l’usuari autoritza expressament el seu tractament per l’associació CERCLE DE SALUT amb la finalitat d’enviar-vos, per qualsevol mitjà del que en faciliteu les dades, inclòs correu electrònic o el mòbil, informació, propostes o recomanacions, estudis, sobre activitats, jornades o actes que s’organitzin dins del nostre fòrum estable de debat i reflexió sobre el sistema de salut a Catalunya.

El responsable del tractament CERCLE DE SALUT, amb CIF G66943200 i domicili Avinguda Diagonal número 392, planta 3, 08037 Barcelona.

Les seves dades es tractaran en base a la seva relació com a soci de l’ associació CERCLE DE SALUT, llevat d’aquells casos en que les que s’indiqui que les seves dades seran tractades en base al seu consentiment.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment. En el cas dels tractaments de dades basats en el seu consentiment, les dades es conservaran mentre no retiri el seu consentiment.

Les seves dades no seran facilitades a tercers. El responsable del tractament empra eines de gestió facilitades per l’entitat Google, LLC, amb domicili als Estats Units d’Amèrica. Aquesta entitat es troba adscrita al sistema Data Privacy Framework, que garanteix que les dades seran tractades amb uns nivells de protecció anàlegs als europeus.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, així com retirar el consentiment quan l’haguéssiu atorgat, davant del Responsable del tractament: , CIF G66943200, per correu postal a Avinguda Diagonal número 392, planta 3, 08037 Barcelona, e-mail info@cercledesalut.cat. Podeu també, en cas de considerar vulnerats els seus drets,presentar reclamació davant de l’Autoritat competent.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en la base de dades de www.cercledesalut.cat que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el RGPD, i altra legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se www.cercledesalut.cat el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions legals.

Back To Top