Skip to content

El Govern espanyol preveu l’homologació de títols universitaris estrangers en sis mesos

S’ha publicat el  Reial Decret 889/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen les condicions i els procediments d homologació, de declaració d’equivalència i de convalidació d’ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors.

La competència per regular  les condicions d’obtenció i homologació de títols acadèmics i professionals és exclusiva de l’Estat, que no ha estat mai capaç de resoldre les sol·licituds per al reconeixement dels títols estrangers en un temps prudencial el que ha provocat  l’acumulació d’expedients i una excessiva demora en la seva resolució.

El reial decret  s’articula partint de cinc principis: el rigor acadèmic, la transparència procedimental, l’agilització  en la resolució, la modernització i tramitació electrònica i la seguretat jurídica.

Entre d’altres, es regula un procediment específic per a l’homologació de títols obtinguts en el marc de sistemes d’educació superior estrangers a un títol universitari oficial espanyol, quan aquest títol sigui habilitant i condueixi a l’exercici d’una professió regulada per la normativa vigent a l’Estat espanyol. En el cas de salut són tots aquells títols que permeten l’exercici de les professions sanitàries però també les titulacions  d’altres professions  presents en el sector.

S’ha creat la Comissió d’Anàlisis Tècnic d’Homologacions i Declaracions d’Equivalència adscrita a la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Universitats que serà l’encarregada de formular les propostes de resolució -favorable o desfavorable- en un termini màxim de dos mesos a partir de la finalització de la instrucció del procediment.

 L’òrgan competent per instruir el procediment d’homologació de títols estrangers serà l’òrgan de la Secretaria General d’Universitats que tingui atribuïda la funció instructora dels expedients. Tots els actes de comunicació s’hauran de tramitar obligatòriament per mitjans electrònics.

Segons el decret la resolució s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi notificat la resolució, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada per silenci administratiu.

Ara bé, res varia pel que fa a l’homologació dels títols d’especialista estrangers:  el reconeixement de les especialitats de Ciències de Salut es  continuarà regint per la seva normativa específica, és a dir, pel  Reial Decret 459/2010. de 16 d’abril, pel qual es regulen les condicions per al reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers d’especialista en Ciències de la Salut, obtinguts en Estats no membres de la Unió Europea.

Barcelona 20 d’octubre de 2022

Francesc José María. Secretari del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top