Skip to content

EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ MANIFESTEM LA NOSTRA CONDEMNA PEL RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI CATALANA D’UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA.

El govern espanyol ha acordat interposar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei del Parlament de Catalunya 9/2017, de 27 de juny, que va establir la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Aquesta llei va ser aprovada per una àmplia majoria del Parlament a la passada legislatura i reitera el que ja es va legislar a casa nostra mitjançant la Llei 21/2010,de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, aprovada sense cap vot en contra, que va quedar derogada per la primera. Ambdues lleis troben la seva empara i fonament  jurídic, més enllà de consideracions ètiques, a l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia vigent que proclama :  “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis”.

El dret a la protecció de la salut de totes les persones, sense discriminacions de cap mena, es troba reconeguda en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 i en d’altres instruments internacionals subscrits per l’Estat espanyol, com també a la Constitució de 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.

La universalitat de l’atenció sanitària és un dels trets fonamentals del Sistema Nacional de Salut recollit a la Llei General de Sanitat i a la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, tal com posa de relleu el Manifest fundacional del Cercle de Salut.

El llarg recorregut cap a l’efectiva universalització del sistema públic de salut iniciat l’any 1986 amb la successiva incorporació de col·lectius que no tenien cobertura assistencial pública va patir una important involució amb l’aprovació del Reial Decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir l sostenibilitat del SNS i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions,  que va establir un model d’assegurament públic propi d’un Sistema de  Seguretat Social  introduint els conceptes d’assegurat i beneficiari en contraposició del de ciutadà/resident que és el que escau en un sistema de salut universal  i atorgant a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la competència per decidir qui té dret a l’atenció sanitària de cobertura pública en detriment de les Comunitats Autònomes.

Conseqüentment amb la defensa que fa el Cercle de Salut dels principis i valors que han servir de base per a la construcció del Sistema Nacional de Salut, i han sustentat el desenvolupament del model sanitari català, entre els que es troben els d’universalitat, equitat d’accés, igualtat de tracte i finançament públic mitjançant impostos, denunciem la decisió del govern espanyol de portar davant el Tribunal Constitucional la llei del Parlament de Catalunya que restablia la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics a casa nostra i permetia donar cobertura a col·lectius vulnerables com el dels immigrants sense permís de residència.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

 

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top