Skip to content

La creació d’una nova especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències

No sense polèmica i després de molts anys de reivindicació per part de les societats científiques d’aquests àmbits, el Govern espanyol va aprovar, el proppassat 2 de juliol, la creació d’una nova especialitat mèdica d’urgències i emergències extra-hospitalàries (Reial Decret 610/2024, de 2 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Metge/essa Especialista en Medicina d’Urgències i Emergències, i s’actualitzen diversos aspectes en la formació del títol de Metge/essa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, publicat al BOE de 3 de juliol).

El Ministeri de Sanitat preveu, si es compleixen els terminis establerts per la norma, que la primera promoció MIR d’aquesta especialitat comenci la seva formació a la primavera de 2026. La durada mínima de la formació especialitzada pel sistema de residència serà de quatre anys.

Aquest reial decret ha entrat en vigor el 4 de juliol, però els seus efectes pràctics, és a dir la nova promoció de metges/esses amb aquesta especialitat formats pel sistema de residència, en el millor dels casos no s’incorporarà al Sistema Nacional de Salut fins d’aquí a uns sis anys, sense perjudici dels accessos per via extraordinària que preveu la disposició transitòria primera.

Aquests nous especialistes hauran d’estar capacitats per a l’atenció immediata de les persones malaltes o lesionades de qualsevol edat, realitzar un diagnòstic diferencial, iniciar o planificar el seu tractament abans de derivar-los a altres especialistes, del nivell assistencial que correspongui.

Una característica de la nova formació especialitzada és que compartirà un període de formació comú els dos primers anys amb l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. La SEMFYC que agrupa a més de 22.000 metges i metgesses de família, ha emès un comunicat celebrant la creació de la nova especialitat i el manteniment de competències comunes amb la medicina familiar i comunitària, advertint, però, que continuen “apostant per blindar l’Atenció Primària amb un marc normatiu específic.”.·

Aquesta formació especialitzada s’haurà d’impartir en noves Unitats Docents de Medicina d’Urgències i Emergències, que s’hauran d’acreditar d’acord amb el que preveu el capítol II del Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer.

Es modifica també el Reial Decret 1277/2003, que regula les bases generals d’autorització dels centres sanitaris, en el sentit d’establir que al capdavant de l’atenció continuada a l’Atenció Primària i dels serveis d’urgències hospitalària haurà d’estar un/a professional de la medicina especialista en Medicina d’Urgències i Emergències.

La Disposició transitòria primera estableix una via extraordinària d’accés al títol d’especialista en Medicina d’Urgències i Emergències, per les persones amb altres títols d’especialista en Ciències de la Salut o habilitades per a l’exercici de la Medicina General o de Família que estiguin inscrites en el Registre Estatal de Professions Sanitàries i acreditin exercici professional en atenció continuada de l’AP o en serveis d’urgències hospitalaris.

Tindran accés directe el/les metges/esses que acreditin una prestació de serveis d’almenys 4 anys en els immediatament set anteriors a l’entrada en vigor del decret (4 de juliol de 2024), amb una dedicació equivalent a la jornada ordinària del personal estatutari de la Comunitat Autònoma que ha d’emetre la certificació. Si l’activitat és a temps parcial la prestació de serveis que s’haurà d’acreditar serà dins dels deu anys anteriors.

L’altra via d’accés serà la de superació de proves pràctiques per comprovar si els aspirants han adquirit les competències necessàries per a l’exercici de l’especialitat. El reial decret distingeix dos supòsits: 1) persones especialistes que acrediten un exercici professional entre 2 i 4 anys, en els quatre anys immediatament anteriors a l’entrada en vigor de la norma. 2) Futurs especialistes que estiguin realitzant el MIR o l’iniciïn a partir de l’entrada en vigor del reial decret i finalitzin el seu període de formació abans que conclogui la primera promoció d’especialistes en Medicina d’Urgències i Emergències, i acreditin un cert temps d’exercici professional.

Barcelona, 5 de juliol de 2024.

Francesc José María Sánchez
Secretari del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top