Skip to content

La Llei d’acompanyament reforma algunes lleis del sector salut

El 30 d’abril s’ha publicat al DOGC la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, més coneguda com a llei d’acompanyament dels pressupostos.
Aquesta llei en la part tercera dedicada a “mesures en l’àmbit del sector públic” dedica el capítol II del títol V a modificar tot un seguit de normes sectorials, entre elles la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, la Llei de l’Institut Català de la Salut i la Llei de l’Agència de salut Pública de Catalunya.

Modificació de la Llei 15/1990 (Ordenació sanitària de Catalunya)

S’afegeix una funció al Servei Català de la Salut g bis) de l’article 7.1: relacionada amb les mesures de seguretat dels elements comuns del sistema d’informació del SISCAT. Competència fins ara de l’AQuAS.
Es deroga (lletra g de l’article 10) la competència que tenia atribuïda del Departament de Salut d’elevar al Govern la proposta d’estructura organitzativa del Servei Català de la Salut, i l’aprovació de l’estructura de les seves unitats inferiors.

I se li afegeixen dues competències més a l’article 10, que fins ara eren assumides per l’AQuAS, les noves lletres k bis i k ter.

  • K bis) de l’article 10: la gestió d’un sistema d’informació integrat sobre els professionals sanitaris, per compte propi o d’altri, en centres públics o privats, a partir del qual es comuniquin al Registre estatal de professionals sanitaris les dades necessàries pel manteniment i desenvolupament del sistema d’informació sanitària del SNS.
  • K ter) de l’article 10: Les accions relatives a la seguretat de la informació del Departament de Salut i de les entitats adscrites.

El Consell de Direcció del CatSalut assumeix la competència (art. 14 n) d’aprovar la seva relació de llocs de treball. Fins ara només tenia la competència d’elevar al Departament de Salut una proposta de RLT.
En relació amb l’estructura de les Regions sanitàries del Servei Català de la Salut es modifica la lletra c de l’apartat 1.1 de l’article 24. A partir d’ara serà el Consell de Direcció del SCS qui aprovi els òrgans o organismes i els serves i les unitats que s’aprovin, i no com fins ara que s’havien d’establir per Reglament.

D’entre les funcions reconegudes als Consells de Direcció de les Regions Sanitàries desapareix la lletra j de l’article 26 que establia que havien de proposar al Departament de Salut el seu representant en el Consell de Direcció.

La representació i defensa en judici del SCS deixa de dependre en primera instància del Gabinet Jurídic Central de la Generalitat per ser assumida pel personal lletrat adscrit al SCS.

I s’afegeixen dues disposicions addicionals. Una sobre la integració al Departament de Salut dels cossos estatals de metges inspectors i del personal laboral de la categoria professional de tècnics de gestió i administració sanitària de l’ICS. I una altra, conseqüent amb l’assumpció de competències de l’AQuAS que hem assenyalat, sobre la subrogació del Departament i del SCS en les relacions jurídiques que tenia atribuïdes l’Agència. Curiosament les dues disposicions addicionals noves tenen la mateixa numeració, són totes dues la dinovena (sic)

Modificació de la Llei 8/2007 (Institut Català de la Salut)

El personal estatutari de l’ICS que ocupi un càrrec directiu amb contracte d’alta direcció podrà continuar percebent l’import del complement de carrera professional corresponent al nivell de carrera reconegut.

Modificació de la Llei 5/2019 (Agència de Salut Pública de Catalunya)

Es regula de nou (disposició addicional tercera apartat 2) la integració del personal –funcionari, funcionari interí o laboral- a l’APSCAT, en el seu redactat originari es parlava de personal de qualsevol departament o òrgan de la Generalitat i ara només es planteja la integració del personal del Departament de Salut.

Barcelona, 30 d’abril de 2020.

Francesc José María
Secretari del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top