Skip to content

LES TARIFES DEL CATSALUT PEL 2018 NO DONEN PER MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS DELS PROFESSIONALS DE LA SANITAT.

Ahir 30 de juliol es va reunir el Consell de Direcció del CatSalut i va aprovar, amb l’abstenció dels sindicats que hi són membres, les tarifes per a la compra de serveis de les diferents línies d’activitat amb un increment de l’1’03 %  respecte l’any 2017 des de l’1 de gener de 2018.

Aquest increment de tarifes i preus públics és finalista : s’ha de destinar íntegrament a millorar els salaris del personal laboral que presta serveis al sector concertat i pretén tenir en compte l’augment salarial previst a la llei de pressupostos generals de l’Estat per a aquest any : un 1’5 %  d’augment des de l’1 de gener més un 0’25 % des del més de juliol.

No s’ha tingut en compte però el 0’2% d’increment addicional de la massa salarial  (0’3 % si es té superàvit) que pot ser destinat a implantar o fer aportacions a plans de pensions, a la millora de la productivitat o eficiència, a la revisió de complements de llocs de treball amb funcions equiparables o a homologacions salarials, entre altres mesures. Sobre aquest increment  el director del CatSalut es va comprometre a pujar tarifes a l’octubre quan Funció Pública de la Generalitat hagi adoptat un criteri sobre la seva aplicació a la seva pròpia administració i a la  resta del seu sector públic.

De les inversions millor no parlar-ne perquè no hi ha diners, ni se’ls espera,  per engegar plans  per fer front a l’obsolescència dels edificis i dels equipaments i utensilis.

L’establiment d’aquest increment de preus unitaris  de l’1’03 % no parteix del pes relatiu real que té la massa salarial dels centres en el conjunt de les seves despeses, sinó de l’arrodoniment a l‘alça del resultat d’una senzilla regla de tres : si l’1 % d’increment salarial per al 2017 es va saldar a un increment de tarifes del 0’63 % i enguany l’increment anualitzat de la llei pressupostària equival a un augment salarial de l’1’625 % des de l’1 de gener, l’increment de tarifes per al 2018 ha de ser de l’1’02375 que s’arrodoneix a l’1’03 %.

Bona part d’aquest increment serà absorbit per l’increment de la despesa per quotes a la Seguretat Social que han tornat a veure incrementada la base màxima de cotització, les recurrències, en el seu cas, dels increments de plantilla que s’hagin produït per una major activitat, les meritacions de nous imports del complement d’antiguitat, el progrés en els nivells de carrera professional, el pagament de la part de la paga extra de desembre de 2012 pendent de retornar en aquelles entitats que encara no l’han liquidada i l’aplicació de les sentències sobre la inclusió de determinats conceptes salarials a la retribució de les vacances i d’altres conflictes col·lectius que es troben en dansa…

Així doncs podem avançar sense por a equivocar-nos que aquest increment de tarifes no arriba ni per aplicar l’increment previst (1’625 %) per enguany per als empleats públics, i això sense tocar cap altra condició de treball que tingui efectes econòmics directes com la millora del complement de la prestació per Incapacitat Temporal, la reducció de jornada o l’increment del nombre de  dies de lliure disposició, entre d’altres mesures que estan plantejades sobre la taula de la mesa de negociació del conveni sectorial, a les que no es podrà donar cap resposta per part de les associacions empresarials. També  es va comprometre el director del CatSalut a revisar les tarifes o plantejar un escenari pressupostari de futur a partir del mes d’octubre en funció de com s’apliquin les mesures sobre jornada i abonament del complement d’IT a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la resta del seu sector públic. Resem doncs perquè no es convoquin eleccions anticipades que facin inviable el compliment dels compromisos de revisió de tarifes.

És contradictori aquest exigu increment de tarifes que no dóna per quasi res amb el discurs d’investidura del president Torra del “ara toca millorar les condicions de treball dels nostres professionals sanitaris” que, val a dir, fins ara han suportat estoicament les retallades i congelacions salarials dels últims  anys.

Val la pena recordar que en el conveni col·lectiu sectorial de la sanitat concertada les taules salarials són les de 2008, es van recuperar el 2015, i en el cas del personal que treballa per a institucions públiques amb una reducció del 4’05 %.

Ens preguntem, de què es parlarà a la mesa que ha convocat el Departament de Salut per tractar sobre les condicions de treball del personal sanitari?

Crec necessària una aposta seriosa per a la millora de les condicions de treball que la crisi i les retallades han anat  depauperant en els darrers anys i aquesta aposta necessàriament ha de venir recolzada per un esforç pressupostari que es tradueixi en un increment de les tarifes i preus  que satisfà l’SCS per la compra d’activitat assistencial, que permeti amb una certa suficiència abordar aquestes millores.

Si no es poden abordar algunes millores en el marc de la negociació del segon conveni col·lectiu de la sanitat concertada no seria gens d’estranyar que els agents socials perdin la paciència de la que han donat mostra fins ara i ens enfrontem amb una tardor “calenta” en el sector de la salut.

Barcelona, 31 de juliol de 2018.

Francesc José María

Secretari del Cercle de Salut

This Post Has One Comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top