Skip to content

El resum dels acords presos és el següent:

  • Aprovar l’acta de la sessió del 3 d’abril de 2019.
  • Donar trasllat del document de conclusions de la jornada de reflexió estratègica de juliol de 2018 a MAPA Media, que té l’encàrrec d’elaborar un informe estratègic sobre la comunicació del Cercle, atès que l’estratègia comunicativa ha de tenir molt a veure amb el rol que vulgui jugar el Cercle.
  • Confirmar la celebració el pròxim 5 de juny, a la seu del CoMB a les 14.00 hores, de la sessió conjunta del Consell Assessor i la Junta Directiva per a la presentació i debat de l’informe sobre estratègia comunicativa.
  • Organitzar un debat públic sobre els mitjans propis en l’àmbit de la salut.
  • Sol·licitar al grup de treball sobre Col·laboració Públic Privada i al CRES que en els seus respectius informes incloguin un apartat de conclusions que pugui servir a la Junta per elaborar un pla d’actuació sobre ambdues temàtiques.
  • Reclamar les quotes impagades als socis morosos.
Back To Top