Skip to content
La Junta ha acordat convocar l’Assemblea general ordinària dels soci/es del Cercle de Salut el proper dia 22 de setembre de 2020a les 19.00 hores per videoconferència, a l’empara de l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, amb el següent,
 
ORDRE DEL DIA
  1.  Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general de 23 de gener de 2019.
  2. Informació de la proclamació de candidats fruit de la convocatòria d’eleccions parcials i de la composició i distribució de càrrecs de la nova Junta directiva.
  3. Discussió i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats de 2019.
  4. Discussió i aprovació, si escau, dels comptes anuals de 2019.
  5. Aprovació de la proposta de Pla de treball 2020.
  6. Aprovació del pressupost per a l’any 2020.
  7. Sol·licitud de declaració d’utilitat pública de l’associació.
  8. Modificació d’estatuts per preveure les reunions i pressa d’acords per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació.
  9. Torn obert de paraules.
El Secretari
Francesc José María
Back To Top