Skip to content

La Junta ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària dels socis/es del Cercle de Salut el pròxim dia 7 d’abril de 2021, a les 19:00 hores per videoconferència a l’empara de l’article 4 del Decret llei 10/2020 de 27 de març, i de la Disposició addicional dels Estatuts de l’Associació, amb el següent.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau de l’Acta de l’assemblea general de 22 de setembre de 2020.
  2. Eleccions parcials per cobrir cinc llocs de la Junta Directiva.
  3. Votació o, en el seu cas, informació de la proclamació de candidats d’acord amb el Reglament Electoral.
  4. Discussió i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats de 2020.
  5. Discussió i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2020.
  6. Aprovació de la proposta de Pla de treball 2021.
  7. Aprovació del pressupost per a l’any 2021.
  8. Torn obert de paraules.

El secretari
Francesc José María Sánchez

Back To Top