Skip to content

A la darrera Assemblea General Ordinària del Cercle de Salut del 17 de maig es va  informar que la Junta directiva elaboraria una proposta de modificació dels estatuts per introduir la figura de soci emèrit per aquells socis i sòcies que es jubilin. La proposta de la Junta directiva, que  queda pendent de ratificació per l’Assemblea General, és la següent:

“Incorporar un nou article 7 bis amb el següent redactat:

7bis.

  1. Els socis i les sòcies amb una antiguitat mínima de dos anys que accedeixin a la jubilació passaran automàticament a la situació de soci emèrit, prèvia comunicació a la Junta directiva del cessament de la seva activitat professional. També es podrà passar, de forma voluntària, a la condició de soci emèrit a partir dels 70 anys d’edat comunicant-ho a la Junta directiva.
  2. Els socis i les sòcies  emèrits queden dispensats de les seves obligacions envers l’associació, però mantenen totalment els seus drets.”

 

Back To Top