Skip to content
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa pròpia, va acordar la realització d’un informe sobre el sector salut a Catalunya. La motivació d’aquesta iniciativa rau en el fet que es tracta d’un sector estratègic, tant des del punt de vista econòmic com en matèria de cohesió social.

L’objectiu central de l’informe és plantejar estratègies per millorar la sostenibilitat i, conseqüentment, la resiliència del sector salut. Per assolir aquest objectiu, a l’informe es planteja una estratègia que ha de ser dual, simultània i complementària. D’una banda, potenciar l’ecosistema d’activitats productives que permeten, directament o indirecta, la prestació serveis sanitaris. De l’altra, millorar la sostenibilitat d’una peça clau del sector salut: el sistema de salut. A tal efecte, en l’informe s’analitza amb detall el funcionament del sistema de salut i es detecten 11 amenaces i reptes estructurals que comprometen o que posen en rics la seva sostenibilitat i resiliència. Per fer-hi front, en l’informe s’identifiquen, d’una banda, una sèrie d’actuacions estructurals i, de l’altra, un conjunt d’actuacions potencialment cost-efectives en 5 àmbits específics del sistema de salut: l’atenció centrada en la persona; la salut pública i comunitària; l’atenció primària i comunitària; els i les professionals; i la transferència tecnològica i la digitalització.

A partir d’aquesta anàlisi, en l’informe es presenten 137 consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya. Totes les consideracions i recomanacions han estat consensuades per les conselleres i consellers del CTESC.

Accés a l’informe.
Back To Top