Skip to content

ATÈS que la Junta directiva va convocar eleccions parcials per ocupar tres llocs de la Junta que havien de celebrar-se el dia 9 de març de 2020 en una  Assemblea General convocada a l’efecte.

ATÈS que s’han presentat només tres candidatures per ocupar els tres llocs elegibles. Els candidats presentats són els següents socis  (en parèntesis el camp de què provenen):

  • Enric Limón Cáceres (recerca biomèdica)
  • Pere Vallribera Rodríguez (gestió)
  • Maria Reventós Gil de Biedma (economia de la salut)

VIST que el Reglament Electoral del Cercle de Salut aprovat per Assemblea General de 26 de febrer de 2018, estableix que:

12) Exhaurit el termini de presentació de candidatures si s’ha presentat el mateix o inferior nombre de membres que s’han de renovar, el secretari de la Junta Directiva és l’encarregat de comprovar que els candidats reuneixen els requisits establerts per aquest Reglament i, en cas afirmatiu, proclamarà els nous membres i publicarà al lloc web la composició resultant de la nova Junta Directiva, sense necessitat de celebració de l’Assemblea General que quedarà automàticament desconvocada o, en el seu cas, decaurà de l’ordre del dia de l’Assemblea el punt relatiu a les eleccions.

Comprovat que tots els candidats compleixen els requisits d’antiguitat i d’estar al corrent del pagament de les seves quotes, en virtut de la facultat que m’atorga el Reglament Electoral de l’associació,

PROCLAMO membres de ple dret de la Junta Directiva per un període de quatre anys (art. 16 Estatuts) als tres candidats presentats: Enric Limón Cáceres, Pere Vallribera Rodríguez i Maria Reventós Gil de Biedma.

En conseqüència, tenint en compte el cessament dels membres de l’anterior Junta que  van manifestar la seva voluntat de deixar el càrrec: els Srs. Josep Fusté Sugrañes, Jordi Camí Morell i la Sra. Olga Pané Mena,  la  nova Junta Directiva resultant del procés electoral quedarà constituïda pels següents deu  membres:

Lluis Bohigas Santasusagna, Francesc José María Sánchez, Marc Soler Fàbregas,  Josep Ganduxé Soler, Cristina Martínez Martínez, Sol Muñoz Moreno, Pere Vallribera Rodríguez, Enric Limón Cáceres, Maria Reventós Gil de Biedma i Núria Bosch Sagrera en representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

 

DISPOSO la publicació en el lloc web de l’associació de la proclamació de nous membres de la Junta Directiva i de la composició de la nova Junta, així com la comunicació al Registre d’Associacions del cessament i nomenament de càrrecs mitjançant l’emissió del corresponent certificat.

 

Barcelona, 3 de març de 2020.

 

EL SECRETARI

Francesc José María Sánchez

 

NOTA: D’acord amb el Reglament Electoral decau de l’ordre del dia de l’Assemblea general extraordinària convocada pel 9 de març de 2020, el punt segon “Eleccions parcials per cobrir tres llocs de la Junta Directiva”.

Back To Top