Skip to content

Atès que la Junta Directiva va convocar eleccions parcials per ocupar sis llocs de la Junta que havien de celebrar-se el dia 22 de març de 2022, coincidint amb l’Assemblea general ordinària convocada per a l’aprovació dels comptes anuals.

Vist que el nombre de candidatures presentades en el termini establert pel Reglament Electoral han esta les cinc següents:

1) Socis persones físiques:

 • Josep Ganduxé Soler
 • Sol Muñoz Moreno

2) Entitats associades:

 • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que serà representat pel Dr. Lluís Esteve Balagué.
 • Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, que serà representat per la Sra. Marta Gento Senallé.
 • Associació Catalana d’Entitats de Salut, que serà representada per la Sra. Anna Zarzosa Güell.

Vist que el Reglament Electoral del Cercle de salut aprovat per l’Assemblea General del 26 de febrer de 2018 estableix que:

 • 12) Exhaurit el termini de presentació de candidatures si s’ha presentat el mateix o inferior nombre de membres que s0han de renovar, el secretari de la Junta Directiva és l’encarregat de comprovar que els candidats reuneixen els requisits establert per aquest Reglament i, en cas afirmatiu, proclamarà els nous membres i publicarà al lloc web la composició resultant de la nova Junta Directiva, sense necessitat de celebració de l’Assemblea General que quedarà automàticament desconvocada o, en el seu cas, decaurà de l’ordre del dia de l’Assemblea el punt relatiu a les eleccions.

Verificat que tots els candidats compleixen els requisits d’antiguitat i d’estar al corrent del pagament de les seves quotes, en virtut de la facultat que m’atorga el Reglament Electoral de l’associació,

PROCLAMO membres de ple dret de la Junta Directiva per un període de quatre anys (art. 16 .1 dels Estatuts socials) als cinc candidats presentats: Josep Ganduxé Soler, Sol Muñoz Moreno, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i Associació Catalana d’Entitats de Salut. En conseqüència, decau de l’ordre del dia de l’Assemblea general convocada el proper dia 22 de març de 2023, el punt segon de l’ordre del dia: 2. Eleccions parcials per cobrir sis llocs a la Junta Directiva, que serà substituït per la informació de la proclamació dels candidats presentats.

DISPOSO la publicació en el lloc web de l’associació la proclamació de nous membres de la Junta Directiva i de la composició de la nova Junta, així com la comunicació al Registre d’Associacions del cessament i nomenament de càrrecs mitjançant l’emissió del corresponent certificat.

La nova Junta directiva que, d’acord amb els estatuts, haurà de nomenar els càrrecs de president,/a vicepresident/a, tresorer/a i secretari/a, en la primera sessió que celebri, tindrà la següent composició:

 • Josep Ganduxé Solé
 • Sol Muñoz Moreno
 • Sílvia Cordomí Saborit
 • Narcís Pérez de Puig
 • Josep Abelló Padró
 • Josep Lluís Lafarga Traver
 • Enric Limón Cáceres
 • Mònica Botta Santasuana
 • Maria Reventós Gil de Biedma
 • Francesc José María Sánchez
 • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Dr. Lluís Esteve Balagué)
 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (Marta Gento Senallé)
 • Associació Catalana d’establiments Sanitaris (Anna Zarzosa Güell)

Barcelona, 20 de març de 2023.

Francesc Jose Maria

Secretari del Cercle de Salut

Back To Top