Skip to content

El 30 d’octubre s’han publicat al DOGC els Estatuts de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya que és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa al dret privat, que va ser creada per la Llei 15/2017, del 25 de juliol.

Tot i que les seves activitats –establiment d’un servei públic de ciberseguretat, millora de la protecció i resiliència de les infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació i TIC, creació d’una cultura de ciberseguretat…- estan adreçades principalment a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves funcions pot exercir-les en relació amb la Generalitat i el seu sector públic, i també en l’àmbit dels particulars i altres administracions públiques que es relacionen amb la Generalitat per mitjans electrònics, a la disposició addicional quarta del Decret pel qual s’aproven els seus estatuts estableix:

Disposició addicional quarta. Sistema sanitari integral d’utilització pública SISCAT

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya exerceix les seves funcions en l’àmbit de tots els centres, serveis i establiments que componen el sistema sanitari integral d’utilització pública SISCAT, amb independència de la titularitat pública o privada de les entitats que els gestionen. En aquest darrer cas, les funcions de l’Agència se circumscriuen a les relacions que mantinguin els centres privats amb la Generalitat.

Back To Top